50,9% hội viên có mức sống khá trở lên

Nhờ đoàn kết, nêu cao ý chí nghị lực, giúp nhau xóa đói giảm nghèo làm giàu hợp pháp, đến nay đã có trên 50% hội viên CCB có mức sống khá trở lên...