5 vị trí công tác ngành nông nghiệp phải định kỳ chuyển đổi

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại chính quyền địa phương.

Kiểm lâm là một trong 5 vị trí công tác ngành nông nghiệp phải định kỳ chuyển đổi

Kiểm lâm là một trong 5 vị trí công tác ngành nông nghiệp phải định kỳ chuyển đổi

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, Điều 25, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 quy định: Người có chức vụ, quyền hạn làm việc tại một số vị trí liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công, trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác phải được chuyển đổi vị trí công tác.

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là từ đủ 2 năm đến 5 năm theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực.

Ngày 06/10/2015, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 32/2015/TT-BNNPTNT quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Thông tư số 32/2015/TT-BNNPTNT quy định 4 nhóm lĩnh vực thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn phải định kỳ chuyển đổi (lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và thủy lợi).

Đến nay, một số vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi không còn phù hợp với quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Danh mục vị trí công tác định kỳ chuyển đổi

Vì vậy, tại dự thảo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất Danh mục vị trí công tác định kỳ chuyển đổi gồm:

1. Quản lý động vật thuộc danh mục quý hiếm.

2. Kiểm dịch động vật.

3. Kiểm lâm.

4. Kiểm soát thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, bệnh động vật, gia súc, gia cầm.

5. Theo dõi, quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản, quản lý chất lượng an toàn vệ sinh, thú y, thủy sản.

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là từ đủ 3 năm đến 5 năm (không bao gồm thời gian tập sự). Theo quy định tại Thông tư 32/2015/TT-BNNPTNT hiện hành, thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là 3 năm (đủ 36 tháng).

Thời điểm tính thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là thời điểm được phân công làm việc ở vị trí công tác đó theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Nguồn Chính Phủ: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/5-vi-tri-cong-tac-nganh-nong-nghiep-phai-dinh-ky-chuyen-doi-119221103160741367.htm