40 năm bức ảnh lịch sử của Che Guevara

    Gốc

    Thật đáng phục khi thế giới trải qua bao nhiêu biến động và thay đổi về kinh tế lẫn chính trị nhưng hình ảnh của nhà cách mạng Che Guevara vẫn sừng sững, chẳng những như một tượng đài trong lịch sử chính trị thế giới mà còn ở khía cạnh văn hóa.

      Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/hosomat/2008/7/66920.cand