4 nguyên tắc bầu cử

    23 liên quanGốc

    Theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND được tiến hành theo 4 nguyên tắc sau đây: Nguyên tắc bầu cử phổ thông, Nguyên tắc bình đẳng, Nguyên tắc bầu cử trực tiếp, Nguyên tắc bỏ phiếu kín.

    Mai Huyền

      Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/infographic-4-nguyen-tac-bau-cu/135840.htm