4 năm tiếp nhận 826 đơn khiếu nại, tố cáo

Ngày 14/10/2016, tỉnh Điện Biên đã tổ chức Hội nghị tổng kết 4 năm thi hành Luật Khiếu nại (KN), Luật Tố cáo (TC).

Ông Lê Thành Đô, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích trong 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Ảnh: HB

Sau khi Luật KN, Luật TC có hiệu lực thi hành (1/7/2012), UBND tỉnh Điện Biên đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai 2 Luật trên đến thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

Tiếp đó, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt nội dung đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị, đồng thời thực hiện cụ thể hóa các quy định của pháp luật về KNTC trong việc tiếp nhận, xử lý và giải quyết đối với những KNTC phát sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; tổ chức tốt công tác hoạt động tuyên truyền, phổ biến luật đến các tầng lớp nhân dân. Từ đó từng bước nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Vì vậy, trong 4 năm (1/7/2012 - 1/7/2016), tình hình KNTC trên địa bàn tỉnh Điện Biên giảm về số lượng đơn và các vụ việc thuộc thẩm quyền, các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 430 đơn KN, 396 đơn TC. Trong đó, trên 76% đơn KN liên quan đến công tác quản lý đất đai.

Giải quyết 229/229 đơn KN, 97/97 đơn TC thuộc thẩm quyền. Phần nhiều KNTC phát sinh đều được giải quyết ngay tại cơ sở, vì vậy trên địa bàn tỉnh Điện Biên không phát sinh điểm nóng về KNTC, tình trạng KNTC đông người, vượt cấp, gây mất an ninh trật tự xã hội địa phương.

Hội nghị cũng nêu rõ những tồn tại, hạn chế trong 4 năm thi hành Luật KN, Luật TC, đó là: Công tác nắm tình hình KNTC ở một số địa phương còn thiếu chủ động, phản ánh chất lượng chưa cao, giải quyết thiếu dứt điểm, chưa hết nội dung, việc tổ chức đối thoại với người KN chưa được quan tâm đúng mức, chậm thời gian quy định; một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm đến công tác tiếp công dân, còn đùn đẩy trách nhiệm giải quyết KNTC, nhất là cấp cơ sở; năng lực, trình độ của một số cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC ở cơ sở còn hạn chế...

Trong thời gian tới, tỉnh Điện Biên tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền; tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành; UBMT Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể tuyên truyền Luật KN, Luật TC đến các tổ chức thành viên, hội viên các cấp để tích cực chủ động tham gia phối hợp với chính quyền trong việc giải quyết KNTC; phát huy hiệu quả tổ hòa giải, vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng, dòng họ trong giải quyết KNTC, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết KNTC...

Mọi KNTC phải được tiếp nhận, giải quyết dứt điểm, đúng trình tự, đúng pháp luật, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của công dân. Từ đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững, ổn định trật tự xã hội trên địa bàn.

Hồng Bài