4 giải pháp quản lý thuế đối với nhà cung cấp nước ngoài

    Tiếp tục triển khai hiệu quả công tác quản lý thu thuế đối với nhà cung cấp nước ngoài trong thời gian tới, Tổng cục Thuế đã xác định 4 giải pháp trọng tâm cần đẩy mạnh thực hiện.

    Thiết kế: Gia Hân

    Nguồn Tài Chính: http://tapchitaichinh.vn/4-giai-phap-quan-ly-thue-doi-voi-nha-cung-cap-nuoc-ngoai.html?source=cat-172