4 chỉ tiêu thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý tài sản công

Theo Quyết định số 1658/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023 được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực theo quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và pháp luật chuyên ngành có liên quan, trong đó có việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý tài sản công.

Thiết kế: Gia Hân

Nguồn Tài Chính: http://tapchitaichinh.vn/4-chi-tieu-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-trong-quan-ly-tai-san-cong.html?source=cat-172