350 tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí viết về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Tỉnh Bắc Cạn vừa sơ kết một năm thực hiện Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=149082&sub=130&top=37