31/10, Du lịch Dầu khí Phương Đông bán đấu giá cổ phiếu

    Gốc

    Ngày 31/10/2007, Công ty Du lịch Dầu khí Phương Đông sẽ bán đấu giá 5.234.500 cổ phiếu tại sàn Tp.HCM...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=ad86c32a8f1db5&page=category