3 phường đầu tiên của TP Bắc Ninh nới lỏng giãn cách xã hội

    VNEWS
    22 liên quanGốc

    3 phường Suối Hoa, Kim Chân và Khúc Xuyên (thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) được nới lỏng giãn cách xã hội sau 1 tháng thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16.

    Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/3-phuong-dau-tien-cua-tp-bac-ninh-noi-long-gian-cach-xa-hoi-214555.htm