282 đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày 27/9, Hội Nông dân tỉnh Long An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Lê Ngọc Thắng; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy - Phạm Văn Bốn cùng 282 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 176.700 hội viên trong toàn tỉnh dự.

Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội

Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội

Trong ngày làm việc thứ nhất, các đại biểu được thông qua chương trình và quy chế làm việc của đại hội; biểu quyết bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu; báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; trình bày Dự thảo báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 - 2023, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023; báo cáo tổng hợp ý kiến của các đoàn đại biểu.

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông dân tỉnh đã lãnh, chỉ đạo triển khai, thực hiện đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ IX đề ra; duy trì tổ chức tốt các hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân trong toàn tỉnh. Nội dung, phương thức hoạt động của Hội có đổi mới, công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành Hội các cấp chuyển biến tốt, sát thực tế, mang lại hiệu quả tích cực. Tổ chức trong hệ thống Hội được củng cố, kiện toàn, từng bước đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; hoạt động chi, tổ hội nghề nghiệp tiếp tục phát triển. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường.

Các phong trào thi đua do Hội phát động tiếp tục phát triển cả bề rộng và chiều sâu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Vị thế, vai trò của Hội Nông dân ngày càng thể hiện rõ là trung tâm và nòng cốt cho các phong trào nông dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thúc đẩy phát triển KT - XH,…

Ngày làm việc thứ nhất, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày 28/9/2023, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Long An chính thức khai mạc tại Hội trường Thống Nhất UBND tỉnh. Các đại biểu sẽ tập trung phân tích, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần IX, thảo luận phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, bầu ra Ban Chấp hành khóa mới, bầu đại biểu dự đại hội cấp trên và biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2023 - 2028./.

Văn Đát

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/dai-hoi-dai-bieu-hoi-nong-dan-tinh-lan-thu-x-nhiem-ky-2023-2028-a163670.html