27 thành viên Chính phủ sau kiện toàn tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

    251 liên quanGốc

    Cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV có 27 thành viên, gồm Thủ tướng Chính phủ; 4 Phó Thủ tướng Chính phủ; 18 Bộ trưởng; 4 Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

    Theo TTXVN

      Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/chinh-tri/27-thanh-vien-chinh-phu-sau-kien-toan-tai-ky-hop-thu-nhat-quoc-hoi-khoa-xv/216538.htm