24 loại phế liệu chưa có Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Theo Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg thì có 36 loại phế liệu cần quản lý, hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường mới ban hành 12 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) để quản lý.

24 loại phế liệu chưa có Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Ảnh 1

CBCC Hải quan kiểm tra phế liệu nhập khẩu. Ảnh: M.Hùng

Hiện nay, việc quản lý phế liệu nhập khẩu được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

Theo danh mục tại Quyết định 73 có 36 loại phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng và ban hành QCVN về môi trường đối với các loại phế liệu trên.

Tuy nhiên, đến nay Bộ Tài nguyên và Môi trường mới ban hành 12 QCVN cần quản lý, còn lại 24 loại phế liệu hiện đang được Bộ này xây dựng QCVN.

Trước yêu cầu quản lý đối với phế liệu nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đã từng có công văn kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc kiểm tra phế liệu NK chưa có QCVN về môi trường.

Giải pháp tạm thời đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cơ quan Hải quan thực hiện là áp dụng theo hướng dẫn tạm thời tại công văn số 2570/BTNMT-TCMT, ngày 25-6-2015 về mô tả phế liệu, yêu cầu chất lượng và mục đích sử dụng phế liệu nhập khẩu áp dụng đối với các loại phế liệu trong Danh mục được phép nhập khẩu nhưng chưa có QCVN về môi trường.

N.Linh