232 thủ tục hành chính mới sẽ triển khai trên Cơ chế một cửa giai đoạn 2016-2018

Theo Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN, sẽ có 232 thủ tục hành chính mới được triển khai giai đoạn 2016-2018 trên Cơ chế một cửa quốc gia.

232 thủ tục hành chính mới sẽ triển khai trên Cơ chế một cửa giai đoạn 2016-2018 - Ảnh 1

Tất cả các thủ tục hành chính được thực hiện thông qua Cơ chế một cửa quốc gia dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4. Ảnh: N.Linh

Trong đó, Bộ Giao thông vận tải có số thủ tục triển khai chiếm tỉ lệ nhiều nhất (89 thủ tục), tiếp đến là các Bộ: Y tế (55 thủ tục), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (26 thủ tục), Bộ Quốc phòng (19 thủ tục), Bộ Tài nguyên và Môi trường (12 thủ tục), Bộ Công Thương (7 thủ tục), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (6 thủ tục), Bộ Thông tin và Truyền thông (4 thủ tục), Bộ Công Thương (4 thủ tục), Bộ Công an (2 thủ tục), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (1 thủ tục), Bộ Tài chính (1 thủ tục).

Bên cạnh đó, có 38 thủ tục hành chính đã triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia sẽ triển khai mở rộng trong giai đoạn 2016-2018.

Trong giai đoạn 2019-2020, danh mục các thủ tục hành chính mới thực hiện trên Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN gồm: 14 thủ tục.

Theo Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016-2020, tất cả các thủ tục hành chính liên quan đến quản lý Nhà nước đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; người và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh được thực hiện thông qua Cơ chế một cửa quốc gia dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4.

Tham gia và triển khai đầy đủ Cơ chế một cửa ASEAN theo đúng cam kết và lộ trình thực hiện của các nước ASEAN; sẵn sàng về mặt kỹ thuật để kết nối và trao đổi thông tin với các đối tác thương mại khác ngoài ASEAN theo các hiệp định và thỏa thuận mà Việt Nam là thành viên.

N.Linh