2030: Thống kê Việt Nam sẽ có hệ thống thông tin tiên tiến trong khu vực

Đó là mục tiêu quan trọng của Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến 2030, vừa được công bố ngày 1/11, tại Hà Nội.

Theo đó, mục tiêu là năm 2020, Việt Nam sẽ có hệ thống thông tin thống kê tập trung, đồng bộ và thống nhất, kết nối thường xuyên, đạt trình độ khá, năm 2030 sẽ đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

Cụ thể, Chính phủ Việt Nam đã đặt mục tiêu nâng Chỉ số chung về năng lực thống kê các tiêu chí đánh giá của Ngân hàng Thế giới đối với thống kê Việt Nam từ 61/100 điểm năm 2010 lên 70/100 điểm năm 2015, 80/100 điểm vào năm 2020, 95/100 điểm vào năm 2020.

Đánh giá về chiến lược này, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Cao Viết Sinh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện chiến lược cho rằng: Trong những năm gần đây, khi tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế có nhiều thay đổi lớn, việc dự báo và điều hành chính sách phụ thuộc nhiều vào chất lượng số liệu thống kê. Song, thông tin thống kê vừa thiếu, vừa yếu và khó tiếp cận.

Có thể nói, đây chính là chiến lược phát triển bài bản đầu tiên của ngành thống kê Việt Nam. Chiến lược vừa được phê duyệt nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Thống kê Việt Nam là sản xuất và phổ biến thông tin thống kê trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời và minh bạch phục vụ việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân.

Như vậy, hệ thống thống kê sẽ được đổi mới và hoàn thiện theo hướng hiện đại, chất lượng, hiệu quả, đồng bộ hóa, chuẩn hóa, quy trình hóa và tin học hóa.

Cụ thể, để thực hiện Chiến lược, ngành Thống kê đã xây dựng 9 Chương trình hành động lớn với 45 hoạt động chủ yếu. Định kỳ hàng năm Bộ KH&ĐT sẽ thu thập thông tin việc thực hiện chiến lược và sẽ có sơ kết vào năm 2015 và tổng kết việc thực hiện chiến lược vào năm 2020. Thí điểm loại hình dịch vụ thống kê thu phí. Áp dụng thí điểm một số loại hình dịch vụ, thu phí đối với hoạt động thu thập, cung cấp thông tin thống kê chuyên sâu, chuyên đề.

Theo Thứ trưởng Cao Viết Sinh, ngay từ bây giờ cần triển khai khung đánh giá, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương. Thực hiện việc chuẩn bị ngân sách từ trong nước, cũng như huy động các nguồn lực quốc tế.

Một số giải pháp sẽ được triển khai mạnh mẽ, trong đó đáng chú ý là hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế phối hợp; nâng cao chuyên môn nghiệp vụ thống kê... Đặc biệt là tích cực đưa ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào chiến lược này. Cụ thể, áp dụng phương pháp điều tra và thống kê điện tử để thu thập và truyền đưa thông tin thống kê qua Trang thông tin điện tử của các cơ quan thống kê.

Trên cơ sở chuẩn hóa, đồng bộ hóa các sản phẩm thống kê, biểu mẫu, báo cáo, phát triển các phần mềm ứng dụng nhằm tự động hóa các khâu xử lý, tổng hợp, phân tích và dự báo thống kê.

(T.Hương)