2008, giải quyết trọn vẹn phân giới Việt-Trung

19/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến với Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo.