200.000 tỷ đồng được bơm vào nền kinh tế trong 1 tháng

Tăng trưởng tín dụng hết tháng 11 năm nay đạt 9,15%, cao hơn 2% so với cuối tháng 10. Như vậy, chỉ trong vòng 1 tháng, khoảng 200.000 tỷ đồng vốn được bơm ra nền kinh tế.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/200000-ty-dong-duoc-bom-vao-nen-kinh-te-trong-1-thang-104156.htm