2.602 sáng kiến cải tiến kỹ thuật các cấp

QĐND Online - Ngày 27-8, Tổng cục Kỹ thuật tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm (2010-2014) thực hiện Cuộc vận động "Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông" (Cuộc vận động 50).

Thực hiện chức năng Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 50 của Bộ Quốc phòng và triển khai Cuộc vận động 50 tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc, Tổng cục Kỹ thuật đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 50 cấp trên; thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo 50 các cấp; phát huy vai trò, chức năng tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy và tổ chức thực hiện Cuộc vận động 50 hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị chú trọng tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng và người lao động về Cuộc vận động 50; ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm mô phỏng vào quản lý, huấn luyện, giảng dạy, thực hành tại các nhà trường, cơ quan, đơn vị. Chất lượng bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất, đồng bộ VKTBKT nâng lên rõ rệt, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và các hoạt động thường xuyên, đột xuất. Tổng cục đẩy mạnh công tác khoa học-công nghệ và môi trường, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng vào quản lý, khai thác VKTBKT, sản xuất vật tư kỹ thuật. Toàn tổng cục triển khai, hoàn thành 348 đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật các cấp và 2.602 sáng kiến cải tiến kỹ thuật; góp phần tiết kiệm ngân sách quốc phòng hơn 10 tỷ đồng.

PHAN ANH