2.10 hằng năm là Ngày khuyến học VN

    Gốc

    2.10 được chọn là Ngày khuyến học VN theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ nhằm động viên các tầng lớp nhân dân, tổ chức xã hội tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tôn vinh những gương sáng hiếu học, tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài.

      Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200840/20081002003157.aspx