13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2030/QĐ-UBND về việc ủy quyền Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Thời hạn ủy quyền từ ngày 17-4 đến hết ngày 31-12-2025. Quyết định này thay thế Quyết định số 5263/QĐ-UBND ngày 28-12-2022 của UBND thành phố Hà Nội.

Theo Quyết định số 2030/QĐ-UBND, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có trách nhiệm giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Các thủ tục này gồm: Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia; công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia; công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên; cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại; đăng ký xét tuyển đại học theo chế độ cử tuyển; xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học là người dân tộc Kinh; xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học là người dân tộc thiểu số; thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục; tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập; giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập); chuyển đổi trường trung học phổ thông tư thục, trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học, có cấp học cao nhất là trung học phổ thông do nhà đầu tư trong nước đầu tư, cơ sở giáo dục phổ thông tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/13-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-uy-quyen-cho-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-664265.html