11 tháng, thu hút vốn FDI tăng gần 15%

Trong 11 tháng, Việt Nam đã thu hút thêm gần 29 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/11-thang-thu-hut-von-fdi-tang-gan-15-102884.htm