11 tháng, cổ phần hóa được 43 doanh nghiệp

Theo Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, nếu tính cả các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, các đơn vị sự nghiệp, thì hết tháng 11/2017, cả nước đã cổ phần hóa được 43 doanh nghiệp.

Các bộ, địa phương đang xác định giá trị của 9 doanh nghiệp. Dự kiến năm nay, cả nước sẽ hoàn thành cổ phần hóa 55 doanh nghiệp. Các tập đoàn, tổng công ty quy mô lớn đang đẩy mạnh tiến độ cổ phần hóa như: Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam; Tổng công ty Lương thực miền Nam; Tổng công ty Thương mại Hà Nội; các tổng công ty: Điện lực Dầu khí, Dầu Việt Nam, Lọc dầu Dung Quất (thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) và Tổng công ty Phát điện 3 thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Đến nay, Thủ tướng đã cho phép 4 tổng công ty điều chỉnh thời gian cổ phần hóa sang năm 2018 gồm: Phát triển Nhà và Đô thị, Công nghiệp Xi măng Việt Nam, Khánh Việt và Đài Truyền hình cáp Việt Nam.

Khi chủ trì cuộc họp giao ban tháng 11/2017 của Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp vừa diễn ra, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị các bộ nhanh chóng hoàn thiện để ban hành trong tháng 12/2017 nghị định sửa đổi Nghị định 91/2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; Nghị định 99/2012 về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, để tạo ra hành lang pháp lý nhất quán cho công tác cổ phần hóa doanh nghiệp.

H.Hòe