100% trẻ em lao động trái quy định pháp luật được hỗ trợ

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch 205/KH-UBND thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, thành phố đặt mục tiêu 100% trẻ em lao động trái quy định pháp luật khi có thông báo, phát hiện được hỗ trợ, can thiệp kịp thời để hòa nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển. Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng về phòng, ngừa, giảm thiểu tình trạng trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định của pháp luật; triển khai thí điểm mô hình hỗ trợ, can thiệp phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em ở một số xã, phường, thị trấn có nhiều trẻ em tham gia lao động…

Quỳnh Anh