100% lễ hội truyền thống của Việt Nam sẽ được 'số hóa' dữ liệu

  Số hóa 100% dữ liệu các loại hình lễ hội truyền thống là mục tiêu của đề án 'Số hóa dữ liệu lễ hội tại Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025'. Đây được coi là cuộc tổng kiểm kê nhằm nâng cao quản lý, thống nhất chuyên môn hóa về nghiệp vụ lưu trữ trong lĩnh vực lễ hội.

  Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 2139/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Đề án “Số hóa dữ liệu lễ hội tại Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025”.

  Lễ hội là một loại hình di sản văn hóa phi vật thể tồn tại ở Việt Nam từ lâu đời, có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, là sinh hoạt văn hóa gắn bó mật thiết với đời sống của cộng đồng. Những năm gần đây, đất nước thực hiện phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

  Trong xu thế này, các hoạt động văn hóa truyền thống, trong đó có lễ hội đã được phục hồi, phát huy góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Lễ hội đã góp phần sáng tạo những giá trị văn hóa mới làm giàu cho kho tàng văn hóa Việt Nam cần được bảo tồn vì lợi ích của toàn xã hội.

  Thông qua các lễ hội, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy, tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân được đảm bảo, khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố, không khí dân chủ trong xã hội được tăng lên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

  Chính vì vậy, việc xây dựng đề án “Số hóa dữ liệu lễ hội tại Việt Nam” giai đoạn 2021-2025 sẽ giúp cho việc quản lý, thống nhất chuyên môn hóa về nghiệp vụ lưu trữ trong lĩnh vực lễ hội.

  Lễ hội Gò Đống Đa. Ảnh: Quang Vinh

  Mục tiêu chung đặt ra của đề án là thu thập các thông tin cơ bản nhằm rà soát, đánh giá thực trạng lễ hội ở nước ta phục vụ công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội Việt Nam.

  Mục tiêu cụ thể của đề án nhằm số hóa 100% dữ liệu các loại hình lễ hội truyền thống. Những dữ liệu được số hóa đảm bảo chất lượng, sử dụng hiệu quả trong công tác quản lý và cập nhật bổ sung định kỳ các loại hình lễ hội truyền thống; hoàn chỉnh hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin quản lý các loại hình lễ hội truyền thống, đảm bảo sử dụng hiệu quả. Cùng với đó là việc đầu tư hoàn thiện trang thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu và cổng thông tin về lễ hội truyền thống Việt Nam.

  Đề án sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu các loại hình lễ hội tại Việt Nam bao gồm: Lễ hội truyền thống, Lễ hội văn hóa, Lễ hội ngành nghề và Lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài.

  Đề án được triển khai thực hiện trong thời gian 5 năm, được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn I từ 2021 – 2022 sẽ tiến hành điều tra, thống kê các loại hình lễ hội tại Việt Nam; đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin; số hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu về lễ hội truyền thống; xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu và Cổng thông tin về Lễ hội Việt Nam.

  Giai đoạn II từ 2023 – 2025 sẽ tiến hành số hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu về lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề và lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài; hoàn thiện phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu và cổng thông tin về lễ hội Việt Nam; đào tạo tập huấn khai thác sử dụng phần mềm; duy trì, vận hành.

  Thanh Xuân

   Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/100-le-hoi-truyen-thong-cua-viet-nam-se-duoc-so-hoa-du-lieu-post474903.antd