10 năm thực hiện Nghị quyết 33 của Trung ương: Phát huy giá trị văn hóa mang đậm bản sắc Tây Ninh

Bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, ngày 20.5, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về 'Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước'. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Tâm phát biểu chỉ đạo.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Tâm phát biểu chỉ đạo.

Hội nghị được kết nối đến 46 điểm cầu trong toàn tỉnh, với 1.400 đại biểu tham dự.

Kết quả thực hiện Nghị quyết 33

Thực hiện Nghị quyết 33, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai nghiêm túc việc học tập, cụ thể hóa thành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Quá trình thực hiện Nghị quyết 33, các cấp ủy quan tâm công tác kiểm tra, giám sát, lãnh đạo, chỉ đạo đối với tổ chức đảng và đảng viên, qua đó đánh giá kết quả mục tiêu phát triển văn hóa, xây dựng con người Tây Ninh phát triển toàn diện về đạo đức, lối sống, ý thức tôn trọng pháp luật, tự hào lịch sử cách mạng, truyền thống văn hóa dân tộc.

Trong 10 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết 33 và Chương trình hành động số 41 thực hiện nghị quyết này.

Các tổ chức chính trị - xã hội từng bước xây dựng, hoàn thiện các chuẩn mực giá trị văn hóa và con người Việt Nam thông qua các tiêu chí, cuộc vận động trong xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, công tác gia đình hàng năm như: xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở, quy ước khu dân cư, xây dựng gia đình văn hóa, cơ sở tín ngưỡng tôn giáo văn minh…

Các chuẩn mực trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được xây dựng, đưa vào vào quy chế, quy định, nội dung, quy tắc của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đầu năm, mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức đều đăng ký học tập và làm theo Bác.

Các lễ hội văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số, tôn giáo ở địa phương được thống kê, gìn giữ, phát huy giá trị truyền thống, góp phần làm phong phú, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, gắn kết, định hướng phát triển du lịch. Các hoạt động về biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim, phục vụ sách báo, trưng bày triển lãm, thông tin cổ động được quan tâm thực hiện, góp phần đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của các tầng lớp Nhân dân.

Hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, tổ chức các cuộc vận động, hội trại sáng tác, các hội thi được thực hiện sôi nổi, tích cực và trách nhiệm. Trong 10 năm qua, có 558 tác phẩm đoạt giải thưởng quốc tế, toàn quốc, khu vực, tỉnh và 1.023 tác phẩm được trưng bày triển lãm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền căn cứ tình hình thực tế để xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư; bố trí quỹ đất, cơ sở hạ tầng, phân bổ kinh phí cho các ngành công nghiệp văn hóa, sáng tạo nghệ thuật, nhất là gắn kết, khai thác và phát huy hiệu quả giá trị các di sản văn hóa phi vật thể

Các lễ hội truyền thống đặc sắc được tỉnh tổ chức thường xuyên, định kỳ các sự kiện thương mại, dịch vụ, ẩm thực - văn hóa, như: Lễ hội nghề làm bánh tráng phơi sương Trảng Bàng, nghệ thuật chế biến các món ăn chay Tây Ninh... thu hút đông đảo du khách trong ngoài tỉnh tham dự; quan tâm liên kết giữa các địa phương (TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước) và các tỉnh thuộc Vương quốc Camupchia để phối hợp phát triển du lịch, quảng bá văn hóa, góp phần phát triển kinh tế Tây Ninh nói riêng và cả nước nói chung.

Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Ngọc trao bằng khen cho tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Nghị quyết 33.

Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Ngọc trao bằng khen cho tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Nghị quyết 33.

Tập trung xây dựng con người Tây Ninh văn minh

Theo đánh giá của tỉnh, công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia xây dựng và phát triển văn hóa, con người Tây Ninh chưa được tiến hành thường xuyên, liên tục; việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động chưa sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; vẫn còn không ít cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ lãnh đạo, chủ chốt chưa thực sự nêu gương về đạo đức, phẩm chất làm ảnh hưởng đến niềm tin của Nhân dân.

Một số nơi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động chưa coi trọng xây dựng văn hóa công sở, thực hiện nếp sống văn minh, đạo đức công vụ; chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, khát vọng đổi mới.

Mức đầu tư cho phát triển văn hóa chưa tương xứng với vai trò, vị trí của văn hóa trong phát triển; một số công trình văn hóa trọng điểm của tỉnh chưa được đầu tư xây dựng (Bảo tàng tỉnh, nâng cấp Trung tâm Văn hóa tỉnh đạt chuẩn theo quy định…).

Về công tác quản lý nNhà nước trên lĩnh vực văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa ở một số địa phương trong tỉnh có lúc chưa chặt chẽ; ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực văn hóa chưa được đẩy mạnh; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng làm công tác văn hóa, văn nghệ vẫn còn thiếu và yếu, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Giá trị các di sản văn hóa (vật thể, phi vật thể) chưa được khai thác và phát huy giá trị trở thành điểm đến, thu hút phát triển du lịch; một số di tích lịch sử - văn hóa xuống cấp nhưng chậm trùng tu, tôn tạo; hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở một số nơi hoạt động chưa hiệu quả, chưa khai thác hết công năng cơ sở vật chất được đầu tư; công tác xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao còn hạn chế, kết quả chưa cao, chưa tương xứng với sự phát triển của tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng trao bằng khen của UBND tỉnh cho cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho việc thực hiện Nghị quyết 33.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng trao bằng khen của UBND tỉnh cho cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho việc thực hiện Nghị quyết 33.

Phát biểu kết luận và chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Tâm nhấn mạnh, phát triển, xây dựng văn hóa con người Việt Nam nói chung, Tây Ninh nói riêng vừa là mục tiêu vừa là động lực để phát triển đất nước.

“Xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam là nhiệm vụ thường xuyên của hệ thống chính trị. Cần huy động các nguồn lực xã hội nhằm đầu tư cho việc phát triển văn hóa và xây dựng con người, trong đó có xây dựng con người Tây Ninh văn minh, đủ phẩm chất, năng lực, trí tuệ nhằm chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương Tây Ninh phát triển toàn diện. Tiếp tục tập trung đổi mới, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, nâng cao chất lượng, phát huy các giá trị văn hóa mang đậm bản sắc địa phương, từng bước thu hẹp khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa các tầng lớp trong xã hội”- Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Tâm chỉ đạo.

10 năm qua, Tây Ninh biểu dương, khen thưởng 172 tập thể, 275 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề xuất Trung ương ghi nhận và khen thưởng 24 tập thể, 43 cá nhân.

Việt Đông

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/10-nam-thuc-hien-nghi-quyet-33-cua-trung-uong-phat-huy-gia-tri-van-hoa-mang-dam-ban-sac-tay-ninh-a173028.html