10 Cục Hải quan tỉnh, thành phố đạt số thu ngân sách cao

    Đến ngày 30/11/2022, ngành Hải quan thu ngân sách đạt 401.221 tỷ đồng, bằng 114% dự toán, tăng 14,28% so với cùng kỳ năm 2021. Kết quả khả quan này có sự đóng góp tích cực của 10 cục Hải quan địa phương.

    Nội dung: Văn Trường - Thiết kế: Gia Hân

    Nguồn Tài Chính: http://tapchitaichinh.vn/10-cuc-hai-quan-tinh-thanh-pho-dat-so-thu-ngan-sach-cao.html