1.000 điểm truy cập internet cho giới trẻ nông thôn, miền núi

Hội LHTN Việt Nam triển khai đề án xây dựng 1.000 điểm tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ, truy cập internet cho thanh niên nông thôn, miền núi và tiếp tục đẩy mạnh chương trình phổ cập tin học, nối mạng tri thức cho thanh niên Việt Nam.