06/08/2009, ngày đăng ký cuối cùng trả lãi trái phiếu CPB0810028, CPB0811029

Căn cứ công văn số 1341/TB-TTLK ngày 23/07/2009 của Trung tâm Lưu ký thông báo về ngày đăng ký cuối cùng hưởng lãi trái phiếu Chính phủ, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo như sau:

- Tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính - Tên trái phiếu: Trái phiếu chính phủ - Mệnh giá: 100.000 đồng - Ngày đăng ký cuối cùng: 06/08/2009 - Ngày giao dịch không hưởng lãi: 06/08/2009 - Lý do và mục đích: Thanh toán lãi trái phiếu năm 2009 - Ngày thanh toán lãi: 20/8/2009 Mã Trái phiếu Ngày phát hành Ngày đáo Hạn Kỳ hạn Lãi suất (%/năm) Tỷ lệ thanh toán CPB0810028 (Bảo lãnh) 20/08/2008 20/08/2010 2 năm 16,50 1 trái phiếu được nhận 16.500 đồng CPB0811029 (Bảo lãnh) 20/08/2008 20/08/2011 3 năm 16,50 1 trái phiếu được nhận 16.500 đồng