05/08/2009, ngày đăng ký cuối cùng trả lãi trái phiếu TP4A3504, TP4_1104

Căn cứ công văn số 1332/TB-TTLK ngày 23/07/2009 của Trung tâm Lưu ký thông báo về ngày đăng ký cuối cùng hưởng lãi trái phiếu Chính phủ, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo như sau:

- Tổ chức phát hành: Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Tên trái phiếu: Trái phiếu chính phủ - Mệnh giá: 100.000 đồng - Ngày đăng ký cuối cùng: 05/08/2009 - Ngày giao dịch không hưởng lãi: 05/08/2009 - Lý do và mục đích: Thanh toán lãi trái phiếu năm 2009 - Ngày thanh toán lãi: 19/8/2009 Mã Trái phiếu Ngày phát hành Ngày đáo Hạn Kỳ hạn Lãi suất (%/năm) Tỷ lệ thanh toán TP4A3504 (Bảo lãnh) 19/08/2004 19/08/2019 15 năm 9,00 1 trái phiếu được nhận 9.000 đồng TP4_1104 (Đấu thầu) 19/08/2004 19/08/2019 15 năm 9,00 1 trái phiếu được nhận 9.000 đồng